Over NIKO

Niet één kloppend hart maar honderden. Alle bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en buddies zijn essentieel en waardevol.

Binnen NIKO is er een gemoedelijke sfeer, geborgenheid en goede onderlinge communicatie. Samen realiseren we dagelijks een prettige woon- en werkomgeving met passende, professionele zorg en grote aandacht voor welzijn. Lees hieronder over onze missie & visie, onze kernwaarden, de diverse medezeggenschap- en adviesraden (CR, OR en VAR), Vrienden van NIKO en onze jaarverslagen.

De stichting bestaat uit twee locaties: De Nieuwpoort en De Palatijn. Op de locaties werkt iedereen samen – dienstverleners, helpenden, verzorgenden, zorgverantwoordelijken, teamverpleegkundigen, teammanagers en ondersteunende/facilitaire diensten. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur/bestuurder en Raad van Toezicht. 

Klik door naar:

kernwaarde 1Warm
kernwaarde 2Samen
kernwaarde 3Zichtbaar

Missie en visie

“Wij zorgen dat het KLOPT – Niet één kloppend HART, maar honderden. De juiste zorg vinden is belangrijk, de juiste zorg bieden in een passende omgeving eveneens. Wij staan voor toewijding, professionaliteit, deskundigheid en zorgvuldigheid.”

Gezamenlijk hebben medewerkers van NIKO vanuit allerlei verschillende functies binnen de organisatie, de kernwaarden van de stichting bepaald.

Warm

Warm, huiselijk en persoonlijk; dit is kenmerkend voor onze organisatie. De medewerkers en vrijwilligers hebben aandacht en toewijding voor bewoners, cliënten en elkaar. Het belang dat iedereen zich thuis én welkom voelt staat bij NIKO hoog in het vaandel. Bij NIKO bieden wij zorg en welzijn met een groot warm hart.

Samen

Alle bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn essentieel en waardevol. Bij NIKO is er een gemoedelijke sfeer, geborgenheid en goede onderlinge communicatie. Samen realiseren we dagelijks een prettige woon- en werkomgeving met passende, professionele zorg en grote aandacht voor welzijn.

Zichtbaar

Iedereen verdient een persoonlijke benadering – bewoner, cliënt en medewerker. Bij NIKO weten we elkaar te vinden en is de persoonlijke aandacht groot. We bespreken de wensen en staan in nauw contact met elkaar. We streven iedere dag naar een fijne dag.

Bestuur en Raad van Toezicht

NIKO wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad (CR) van NIKO bestaat uit vijf leden. Ieder lid vertegenwoordigt een bewonerscommissie. Er zijn meerdere bewonerscommissies, die de belangen behartigen van de bewoners. De CR is opgebouwd uit deelnemers uit de bewonerscommissies onder leiding van een voorzitter. De CR overlegt zes tot acht keer per jaar met de directeur-bestuurder.

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een gekozen medewerkersvertegenwoordiging die de belangen van de medewerkers in de organisatie behartigt, maar weegt deze ook af tegen de belangen van NIKO als geheel. Hoe de OR dat doet is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR hierbij een aantal handvatten. Zo moet bij belangrijke besluiten de OR om advies worden gevraagd en in sommige gevallen moet de OR instemming verlenen. De inbreng van en namens de medewerkers wordt buitengewoon serieus genomen. Uitspraken van de OR, als vertegenwoordigend orgaan van de medewerkers, vinden hun doorwerking in de besluiten van de directeur/bestuurder.

Verpleegkundig Adviesraad

Een Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is een adviescollege van verpleegkundigen en/of verzorgenden voor directie en Raad van Bestuur van gezondheidsorganisaties. De belangrijkste taak van de VAR is het schrijven van gerichte adviezen aan directie en management. De adviezen die de VAR uitbrengt, houden altijd verband met de zorg voor bewoners of cliënten, het werk van verpleegkundigen en verzorgenden, kortom met kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening. De VAR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit.

Vrienden van NIKO

Draagt u NIKO ook een warm hart toe en wilt u bijvoorbeeld de culturele activiteiten, sport en spel of andere vrolijke activiteiten voor onze bewoners financieel steunen? Met een donatie – hoe klein of groot ook – maakt u dit meer dan mogelijk. Uw donatie wordt altijd besteed in overleg met de Cliëntenraad van NIKO. Zo weet u dat het bedrag ten goede komt aan de bewoners en hun plezierige dag.

Mocht u een gift of een donatie willen doen dan zijn wij u uiteraard zeer erkentelijk. U kunt dit storten op naam van Stichting Zorgorganisatie NIKO, bankrekeningnummer: NL 64 RABO 0167 8985 31, o.v.v. vrienden van NIKO. Onze dank is zeer groot!

NIKO is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat u bij giften en donaties belastingvoordeel oplevert. Het standaard ANBI formulier publicatieplicht zorginstellingen kunt u hier raadplegen.

Verslagen

Jaarlijkse publiceren wij de jaarverslagen. Het doel van deze verslagen is om inzichtelijk te houden hoe de organisatie staat, wat de plannen zijn en hoe wij deze gaan verwezenlijken.